Trong gói bán đã bao gồm:

  • 01x Slot lưu chứa 1 cặp khóa chứng thư số trên thiết bị HSM đạt chuẩn FIPS 140-2 Level 3
  • 01 account có thể quản lý nhiều doanh nghiệp
  • Không giới hạn account trên hệ thống OnSign
OnS - 500
500 hợp đồng
không giới hạn thời gian sử dụng
OnS - 1000
1.000 hợp đồng
không giới hạn thời gian sử dụng
OnS - 3000
3.000 hợp đồng
không giới hạn thời gian sử dụng
OnS - 6000
6.000 hợp đồng
không giới hạn thời gian sử dụng
OnS - 10000
10.000 hợp đồng
không giới hạn thời gian sử dụng
Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
OnS - 500
500 hợp đồng
không giới hạn thời gian sử dụng
Liên hệ
OnS - 1000
1.000 hợp đồng
không giới hạn thời gian sử dụng
Liên hệ
OnS - 3000
3.000 hợp đồng
không giới hạn thời gian sử dụng
Liên hệ
OnS - 6000
6.000 hợp đồng
không giới hạn thời gian sử dụng
Liên hệ
OnS - 10000
10.000 hợp đồng
không giới hạn thời gian sử dụng
Liên hệ

95.000+ khách hàng
doanh nghiệp

Chia sẻ từ khách hàng